Примусове відчуження майна в умовах воєнного стану: природа та особливості регулювання

Публікації
07.04.2022 2452

Стаття 41 Конституції України гарантує кожному право на володіння, користування та розпоряджання своєю власністю. Однак таке право не є абсолютним та може зазнавати обмежень за певних обставин. Цією ж статтею Конституції передбачається можливість примусового відчуження об’єктів права приватної власності, що може бути здійснене «лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості». Примусове відчуження таких об’єктів з наступним відшкодуванням їх повної вартості допускається в умовах воєнного чи надзвичайного стану.  

Механізм такого відчуження в умовах воєнного чи надзвичайного стану регулюється Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» № 4765-VI від 17 травня 2012 р. (далі – «Закон»).

Закон оперує двома основними поняттями: «примусове відчуження майна» та «вилучення майна». Як зазначено в ст. 1 Закону, примусовим відчуженням майна є позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості. На відміну від зазначеного вище, вилучення майна означає позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

 

Далі ми більш детально розглянемо питання саме примусового відчуження майна. 

Виходячи з наведеного вище визначення, Закон фактично передбачає, що примусове відчуження майна може бути застосовано щодо будь-якого майна, що перебуває у приватній або комунальній власності.  Згідно зі ст. 3 Закону, примусове відчуження майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану може бути здійснено з попереднім повним відшкодуванням вартості такого майна або, за неможливості попереднього відшкодування, майно відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості. 

 

Порядок примусового відчуження майна

Рішення про примусове відчуження майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану приймається військовим командуванням, що має бути погоджене  відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Проте варто взяти до уваги, що Закон дозволяє здійснювати примусове відчуження майна за рішенням військового командування без вказаного погодження у місцевостях, де ведуться бойові дії. 

В разі такого відчуження складається акт про примусове відчуження майна за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 31 жовтня 2012 р. 

 

При цьому, в такому акті мають бути зазначені:

1) назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;

2) відомості про власника (власників) майна:

  • для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
  • для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті;

 

3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

4) опис майна, достатній для його ідентифікації. При цьому зазначаються: 

  • для нерухомого майна - відомості про місцезнаходження (адреса);
  • для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

 

5) сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

 

Також Законом передбачається, що такий акт має бути підписаний власником майна або його законним представником та уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів. 

Увага!!! Право державної власності на майно в такому разі виникає з дати підписання акта.

Варто взяти до уваги, що Закон передбачає дещо інакшу процедуру примусового відчуження для майна, що перебуває у комунальній власності.

Стаття 6 Закону передбачає, що до органів місцевого самоврядування з ініціативою про передачу комунального майна до державної власності для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану звертається військове командування. 

Така передача здійснюється за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо йдеться про об’єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, або районних, обласних рад - щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
 
Проте, у разі неможливості прийняття місцевою радою такого рішення, Законом передбачено, що воно може бути прийняте сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради з наступним його затвердженням відповідною радою відповідно до законодавства. Така передача оформлюється відповідним актом приймання-передачі, що має містити наступну інформацію: 

  • 1) назва місцевої ради та військового командування;
  • 2) повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплено майно;
  • 3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (за наявності);
  • 4) опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна - місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані. 

 

Такий акт підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради та уповноваженою особою військового командування, та скріплюється їх печатками.

Але, варто також звернути увагу на те, що в разі неможливості прийняття рішення відповідною радою і зазначеним вище головою, заступником голови, секретарем чи у разі незатвердження такого рішення відповідною радою, комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування . 

Увага!!! Право державної власності на майно в такому разі також виникає з дати підписання акту. 

Важливо!!! В обох випадках до акту додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Така оцінка є обов’язковою та проводиться особами, що здійснюють професійну оціночну діяльність. Якщо залучення таких осіб є неможливим, така оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. Проте, у разі відмови власника або якщо власник відсутній, відповідні органи мають права проводити таку оцінку самостійно.

 

Порядок відшкодування

В разі примусового відчуження майна, особа, у якої було відчужено майно, а також її наступники та спадкоємці мають право на відшкодування. Таке відшкодування здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта, а в разі наступного відшкодування - протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного стану. 

Попереднє відшкодування здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження, а наступне – на підставі звернення колишнього власника майна (уповноваженої ним особи) після скасування правового режиму воєнного стану до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Зверніть увагу на те, що оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат на оцінку відчужуваного майна здійснюються військовим командуванням або органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету. 

Проте, Законом також передбачена можливість повернення відчуженого майна. Таке можливо у разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану відчужене майно збереглося, а колишній власник (уповноважена ним особа) наполягають на поверненні такого майна. В такому разі повернення здійснюється в судовому порядку. Крім того, колишній власник відчуженого майна також має право вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Підставою для повернення мана є рішення суду, що набрало законної сили. 

В разі повернення майна особі, у неї поновлюється право власності на це майно. 

Увага!!! Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, одержану у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Отже, сподіваюсь що застосування на практиці даного закону не торкнеться вас та ваших близьких.

 

Разом до перемоги!

Слава Україні!

 

Над оглядом працював юрист EVERLEGAL Нірмал Вішевник.

Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтесь до нас в Telegram каналі. 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us