НКЦПРФ визначила окремі питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів в умовах воєнного стану

Публікації
31.03.2022 2126

У зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – "НКЦПФР") рішенням від 16 березня 2022 року № 176 (надалі – "Рішення") внесла зміни до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами) (надалі – "Порядок").

 

Підписання корпоративних документів АТ та КІФ за допомогою КЕП

Зазначеним Рішенням НКЦПФР передбачила можливість підписання кваліфікованим електронним підписом (надалі – "КЕП") ряду корпоративних документів акціонерних товариств (надалі – "АТ") та корпоративних інвестиційних фондів (надалі – "КІФ"), зокрема:

 • протокол про підсумки реєстрації –підписується КЕПом кожного члена реєстраційної комісії;
 • протокол про підсумки голосування (включаючи кумулятивне голосування) –підписується КЕПом кожного члена лічильної комісії; та
 • протокол загальних зборів –підписується КЕПом головуючого зборів, секретаря зборів та голови виконавчого органу АТ (для колегіального виконавчого органу) або керівником АТ (для одноособового виконавчого органу), а для КІФ – на додаток до головуючого зборів та секретаря, кваліфікованим КЕПом голови наглядової ради КІФ. Винятком є протокол, який відповідно до вимог законодавства підлягає нотаріальному засвідченню.

 

Окремі питання скликання та проведення загальних зборів АТ та КІФ

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається дата розміщення у вільному доступі бюлетеня для голосування акціонерів, яка відповідно до змін, внесених Рішенням, не може бути пізнішою за:

 • 3 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів – щодо обрання кандидатів до складу органів АТ;
 • 9 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів – щодо інших питань.

Якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати виконавчому органу АТ або КІФ оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені Порядком строки.

Відповідно до змін, передбачених Рішенням, якщо НКЦПФР направляє АТ або КІФ повідомлення про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів, то АТ або КІФ (в залежності від випадку) надсилає НКЦПФР електронні копії протоколу реєстраційної комісії та протоколу про підсумки голосування, засвідчені КЕПом керівника. Раніше Порядок передбачав надсилання звичайних копії таких документів.


 

Умови дійсності рішень загальних зборів АТ та КІФ, прийнятих під час воєнного стану

НКЦПФР у Рішенні передбачила також наступні кумулятивні умови, які повинні бути виконані для проведення загальних зборів акціонерів дистанційно в умовах воєнного стану:

 • АТ або КІФ направляє до Центрального депозитарію розпорядження в електронному вигляді на складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, а Центральний депозитарій надав такі переліки в електронному вигляді в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію;
 • до переліку акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення загальних зборів, включена інформація щодо акціонерів, які є власниками не менш як 95 відсотків акцій АТ або КІФ.

Виняток: не враховуються акції, які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарних установ/зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності та передали бази даних до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання, а також тих, які не передали такі бази, та без врахування акцій, які викуплені акціонерним товариством;

 • до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включена інформація про акціонерів, які є власниками не менш як 95 відсотків акцій АТ або КІФ без врахування вищезазначеного винятку.

Забезпечення виконання вищезазначених умов покладається на особу, яка скликає загальні збори. Якщо рішення загальних зборів прийняте під час воєнного стану без дотримання хоча б однієї з вищезазначених умов, таке рішення є недійсним та не створює юридичних наслідків.

Якщо дотримання вищезазначених умов не є можливим, то особа, яка скликає загальні збори, повинна:

 • прийняти рішення про скасування рішення про проведення загальних зборів;
 • не пізніше наступного робочого дня повідомити Центральний депозитарій про прийняття такого рішення шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення;
 • невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити акціонерів про прийняття такого рішення шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті та направити відповідне повідомлення акціонерам через депозитарну систему України.

 

Функціонування органів управління акціонерів АТ

Додатково, рішенням від 16 березня 2022 року № 177 НКЦПФР врегулювала деякі проблемні питання функціонування органів управління акціонерного товариства на період дії воєнного стану.
Якщо неможливо провести загальні збори АТ дистанційно відповідно до Порядку, то:

 • загальні збори АТ повинні бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;
 • повноваження органів управління АТ, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану. 

 

Над матеріалом працювали: старший юрист EVERLEGAL Юлія Кильчинська, юрист EVERLEGAL Ольга Городнюк.

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us